Privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeert Lokaal Peel en Maas u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe Lokaal Peel en Maas omgaat met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

Lokaal Peel en Maas is verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens door middel van de activiteiten die in privacyverklaring worden benoemd. Als u contact wilt opnemen met Lokaal Peel en Maas over privacy, gebruik dan de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring zijn opgenomen.

De privacyverklaring is van toepassing op alle handelingen van Lokaal Peel en Maas inzake persoonsgegevens. Op het gebruik van persoonsgegevens is Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lokaal Peel en Maas verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar leden in overeenstemming met deze wetgeving.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lokaal Peel en Maas verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij van leden verwerken:

 • Voorletters en roepnaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

Lokaal Peel en Maas verwerkt persoonsgegevens van leden, donateurs en belangstellenden (individuen) voor het afhandelen van vragen, beheren van de ledenadministratie, het beheren van financiële administratie, (geanonimiseerd) statistisch onderzoek, het voeren van campagne en gericht te kunnen informeren over verschillende aandachtsgebieden.

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Lokaal Peel en Maas verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting en vitaal belang.
 • Het aangaan van een lidmaatschap en daarbij behorende rechten en plichten (denk aan innen van contributies, verzenden van uitnodigingen voor ledenvergaderingen, deelname aan ledenraadplegingen);Het aangaan van een lidmaatschap en daarbij behorende rechten en plichten (denk aan beheren van de ledenadministratie, innen van contributies, verzenden van uitnodigingen voor ledenvergaderingen, deelname aan ledenraadplegingen);
 • Informeren over en betrekken bij de (permanente) campagne
 • Te vragen actief deel te nemen aan de (permanente) campagne
 • Telefonisch contact

Bewaartermijn

Lokaal Peel en Maas bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden.

De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam en adres) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd. Zodra het lidmaatschap beëindigd wordt, worden alle persoonsgegevens verwijderd.

Delen met derden

Lokaal Peel en Maas verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met eventuele organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lokaal Peel en Maas blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Lokaal Peel en Maas neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Binnen Lokaal Peel en MAAS bijgehouden persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van Lokaal Peel en Maas en statutair specifiek met Lokaal Peel en Maas verbonden organisaties en worden alleen ter kennis gebracht aan degenen die voor bedoelde activiteiten over de persoonsgegevens moeten beschikken.

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak met de secretaris van Lokaal Peel en Maas om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

U heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal Lokaal Peel en Maas u opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit kunt u doen via bestuur@lokaalpeelenmaas.nl. Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op uw recht op verzet.

Houd er rekening mee dat Lokaal Peel en Maas in bepaalde gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit vast te stellen. Ook kunt u worden uitgenodigd om uw verzoek in persoon te doen om zo uw identiteit vast te stellen.

Cookies

Lokaal Peel en Maas gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet, smartphone of ander apparaat. Via cookies verzamelt Lokaal Peel en Maas uw geanonimiseerde persoonsgegevens en monitort uw surf- en klikgedrag op deze website. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we analytische cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we u eventueel op maat gemaakte content kunnen aanbieden en kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken.

U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Voor meer informatie over third-party cookies en uw mogelijkheden om dit uit te schakelen, zie http://www.youronlinechoices.eu/nl

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via bestuur@lokaalpeelenmaas.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.