missie, visie, kernwaarden

 De identiteit van Lokaal Peel en Maas

Lokaal Peel en Maas is in 2010 ontstaan uit een 4-tal lokale partijen van de oude gemeentes Helden-Meijel-Baarlo/Maasbree en Kessel. Hierdoor is Lokaal Peel en Maas een partij van, en voor, verbinding. Omdat de leden van de partij voortkomen uit verschillende politieke stromingen zoals de christendemocratie, het socialisme of het liberalisme vormen zij bij uitstek de verbindende factor binnen het overleg en besluitvorming. Lokaal Peel en Maas, niet gehinderd door partijideologieën van de landelijke partijen , nuchter, ideëel en met een fris “boeren verstand”. Met andere woorden;  Puur LOKAAL.

Lokaal Peel en Maas heeft zowel van 2014-2018 als van 2018 – 2022 deelgenomen aan de Coalitie en heeft hierdoor bewezen verantwoordelijkheid te willen nemen. Wij zoeken hierbij altijd de samenwerking op en zetten hierbij het belang van de burgers van Peel en Maas voorop.

Communicatie naar de achterban van Lokaal Peel en Maas speelt in dat verband een hele belangrijke rol. De boodschap moet helder en eenduidig zijn en daarvoor moeten de geledingen binnen de partij op één lijn zitten. Een gezamenlijk geformuleerde en gedragen kern is dan een voorwaarde.

Missie: Waarom bestaan wij?

Lokaal Peel & Maas staat voor een gemeente waar het prettig en verantwoord wonen, werken, ondernemen en creëren is, dit alles in samenhang met de omgeving.

Lokaal Peel en Maas is ‘Puur Lokaal’, en zet zich in voor de lokale vraagstukken. Door de landelijke ongebondenheid zijn meerdere politieke stromingen binnen de partij vertegenwoordigd en worden onderwerpen zonder neutraal benaderd. Er is ruimte voor ieders mening, ook die van u.

Lokaal Peel en Maas voert deze missie uit door naar u te luisteren en te handelen naar wat voor u nodig is als burger, ondernemer, mens met een hulpvraag, vrijwilliger, de natuur. Wij doen dat op een gewone, nuchtere en integere wijze en zijn daarbij wars van politieke spelletjes.

Visie: wat is de stip op de horizon, waar gaan wij heen

Onze visie is een richtlijn voor doelstellingen, komt voort uit een realistisch toekomstbeeld en biedt ambitieuze, maar haalbare idealen waar Lokaal Peel en Maas naar streeft.

Onze visie voor de toekomst is om als krachtige bestuurderspartij met een wijd vertakt netwerk in de samenleving van Peel en maas de meest aansprekende en benaderbare/toegankelijke politieke partij te zijn in Peel en Maas.

We hebben hierbij zelfsturing als belangrijkste speerpunt, dit betekent voor ons dat het initiatief van de burger voorop staat en dat gemeente en burgers dit in goed overleg samen realiseren. Zelfsturing vinden wij een belangrijk fundament van een duurzame samenleving..

Lokaal Peel en Maas voert deze missie uit door naar u te luisteren en te handelen naar wat voor u nodig is als burger, ondernemer, mens met een hulpvraag, vrijwilliger, de natuur. Wij doen dat op een gewone, nuchtere en integere wijze en zijn daarbij wars van politieke spelletjes.

Kortom de visie van Lokaal Peel en Maas is dat de inwoners van Peel en Maas prettig kunnen wonen, werken en recreëren in onze gemeente.

De zorg voor elkaar en voor een ander is ook onderdeel van onze missie. Daarnaast vindt Lokaal Peel en Maas essentieel:

  • Dat “de zorg” voor de jeugd, de ouderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geborgd is. Er is kwalitatief goede zorg voor iedereen beschikbaar. De financiën zijn op orde.
  • Voldoende aandacht voor passend wonen voor de diverse doelgroepen. Wonen in Peel en Maas, waarbij er plek is voor iedereen, met ruimte voor creatieve invulling om voor één ieder een woning te creëren.
  • Ondersteuning vrijwilligers;
  • Aandacht voor het verenigingsleven (het verenigingsleven in Peel en Maas is sterk dat willen we behouden);
  • Oog hebben voor de diversiteit in onze gemeente, zowel etnische identiteit, religie als ook geaardheid;
  • Als laatste is voor Lokaal Peel en Maas de leefomgeving belangrijk, Lokaal Peel en maas streeft naar een groene omgeving waarin voldoende oog is voor biodiversiteit.

Kernwaarden: Waar staan wij voor

Onze kernwaarden maken duidelijk waarvoor wij als Lokaal Peel en Maas staan. Wat zijn onze innerlijke doelen? Waar spreken wij elkaar op aan? Welk gedrag kunnen burgers van ons verwachten? De kernwaarden zijn de toetssteen voor ons politiek handelen. Daar grijpen wij op terug als we twijfelen wat we moeten doen

Wij zijn betrouwbaar.

Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen;

Wij zijn onderdeel van deze samenleving, zonder gebondenheid aan landelijke kleur en inhoud;

Wij zijn aanspreekbaar, en bereid om verantwoording af te leggen;

Wij zijn consistent, ook in dossiers;

Wij doen geen beloftes, die we niet kunnen waarmaken.

Wij zijn toegewijd

Wij geloven in de kracht van de dorpen en haar inwoners;

Wij hebben oprecht interesse in dat wat er speelt;

Wij zoeken altijd naar een oplossing;

Wij betrekken onze netwerken actief bij de oplossing.

Wij zijn authentiek

Wij zijn onszelf;

Wij zijn nuchter;

Wij opereren vanuit onze eigen kracht en vanuit onze eigen achtergrond, zonder ‘politieke spelletjes’

Wij zijn zowel rechts, midden, als links.